Privacy verklaring

J. Dorresteijn Finance & Control, gevestigd aan de Zijdeweg 32 2811 PC te Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.jdfc.nl
Zijdeweg 32
2811 PC Reeuwijk
+31 6 125 28 518
Persoonsgegevens die wij verwerken
J. Dorresteijn Finance & Control verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
J. Dorresteijn Finance & Control verwerkt voor zover daartoe op grond van wettelijke bepalingen benodigd voor onze dienstverlening burgerservicenummers (BSN).
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
J. Dorresteijn Finance & Control verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: als verwerker ten behoeve van onze dienstverlening voor opdrachtgever. Voorbeelden hiervan zijn het in opdracht van derden verzorgen van de financiële- en salarisadministratie, en het in opdracht van derden verzorgen van fiscale aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting. als verantwoordelijke ten behoeve van onze eigen administratie als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij verwerken uitsluitend categorieën van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van deze doelen. Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor de duur die nodig is voor het realiseren van deze doelen en /of om te voldoen aan uw en onze wettelijke verplichtingen. Hieronder zijn de bewaartermijnen gegeven die wij hanteren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
J. Dorresteijn Finance & Control bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens ten behoeve van eigen (financiële) administratie > Bewaartermijn 7 jaar > Reden is fiscale regelgeving ten aanzien van de bewaartermijn. Persoonsgegevens ten behoeve van de financiële administraties van opdrachtgevers > Bewaartermijn 7 jaar > Reden is fiscale regelgeving ten aanzien van de bewaartermijn Persoonsgegevens ten behoeve van de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting van opdrachtgevers > Bewaartermijn 7 jaar > Reden is fiscale regelgeving ten aanzien van de bewaartermijn Persoonsgegevens ten behoeve van de in opdracht van opdrachtgevers gevoerde salarisadministraties > Bewaartermijn 7 jaar > Reden is fiscale regelgeving ten aanzien van de bewaartermijn
Delen van persoonsgegevens met derden
J. Dorresteijn Finance & Control deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. J. Dorresteijn Finance & Control blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
J. Dorresteijn Finance & Control gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en deze te laten corrigeren of te verwijderen als deze incorrect en/of niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door J. Dorresteijn Finance & Control en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jdfc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. J. Dorresteijn Finance & Control kent een klachtenregeling. Deze kunt u vinden op onze website www.jdfc.nl. Verder willen wij u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
J. Dorresteijn Finance & Control neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jdfc.nl